skip to main content

20-12-2018,Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγρινίου- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

CPV:37535200-9

με σφραγισμένες προσφορές για

την  Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού  για την αναβάθμιση παιδικών

χαρών του    Δήμου Αγρινίου

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Αγρινίου, ΠΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30100, τηλ.2641360740, FAX:2641360738

2.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631

3.Κατηγορία, περιγραφή και προϋπολογισμός –ομαδοποίηση-χρηματοδότηση προμήθειας: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και η αντικατάσταση των υπαρχόντων οργάνων και των περιφράξεων λόγω παλαιότητας με καινούρια , σε παιδικές χαρές  με γενικότερο στόχο τη δημιουργία 45 σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών που θα τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.    

Αναλυτικά τα είδη αναφέρονται στην  αρίθμ.164/20-11-2018 Μελέτη  για την  εν λόγω προμήθεια. Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 360.000,00 Ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 24%(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 290.322,60 ΦΠΑ : 69.677,40 ).

 

Α/Α

Περιγραφή

Μον.

Ποσότητα

1

Κούνια διθέσια μεταλλική παίδων

Τεμ.

10

2

Κούνια διθέσια μεταλλική  νηπίων

Τεμ.

10

3

Κούνια διθέσια μεταλλική παίδων-νηπίων

Τεμ.

34

4

Κούνια διθέσια μεταλλική παίδων-Α.μ.Ε.Α.

Τεμ.

4

5

Κούνια διθέσια αλουμινίου παίδων

Τεμ.

1

6

Κούνια διθέσια αλουμινίου νηπίων

Τεμ.

1

7

Τραμπάλα διθέσια μεταλλική

Τεμ.

45

8

Αυτοκινούμενος μύλος

Τεμ.

45

9

Ζωάκι ελατηρίου

Τεμ.

4

10

Τσουλήθρα δίμετρη μεταλλική

Τεμ.

38

11

Μύλος νηπίων

Τεμ.

4

12

Κινητό ζωάκι

Τεμ.

4

13

Λουλούδι ελατηρίου

Τεμ.

13

14

Σύνθετο 1

Τεμ.

4

15

Σύνθετο 2

Τεμ.

7

16

Σύνθετο αλουμινίου

Τεμ.

1

17

Μίνι Αναρρίχηση

Τεμ.

12

18

Μετ. Οριζόντια Κλίμακα

Τεμ.

11

19

Κάδος απορριμμάτων μονός μεταλλικός

Τεμ.

45

20

Βρύση σύννεφο

Τεμ.

45

21

Φωτιστικό, συμπ/μένων υλικών, καλωδίων, αγωγών και λοιπών υλικών για πλήρη λειτουργία

Τεμ.

15

22

Βότσαλο

Κ.Μ

1500

23

Μεταλλική περίφραξη

Μ.

514

24

Πιστοποίηση χώρου Παιδικής Χαράς

Τεμ.

45

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των της προμήθειας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 69-7322.001(ΑΑΥ Β-624/23-11-2018)  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018-2019 του Δήμου. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ΅055 2017ΣΕ05500010 και από πόρους του Δήμου Αγρινίου για τις μη επιλέξιμες δαπάνες. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγρινίου» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.48186/7-9-2018 του Υπουργού Εσωτερικών

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού:Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.agrinio.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου( Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

8.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

9.Υποβολή των προσφορών- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση:Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31-1-2019 και ώρα 17:00.Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  θα πραγματοποιηθεί Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών , ήτοι στις 6-2-2019 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αρίθμ.302/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

10.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε 2 % της ενδεικτικής δαπάνης με  Φ.Π.Α. των προσφερόμενων  ειδών. Συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό των 5.806,45 Ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι ήτοι 210 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Γ. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, και δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων και η οποία ορίζεται σε δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Το ποσό της εγγύησης θα ανέρχεται στο ποσοστό των 2,5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

11.Προδικαστικές προσφυγές: Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του Ν.4412/2016, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. (άρθρο 345 παρ.1 του Ν.4412/2016)(άρθρο 1 του ΠΔ 39/2017). Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης.

12.Διάρκεια σύμβασης -  ειδικοί όροι εκτέλεσης :Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 6 (έξι) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην υπ αριθ. 164 /20-11-2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

13.Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού :Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19-12-2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης  καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.

Η Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα σε  μια εβδομαδιαία εφημερίδα και σε δύο ημερήσιες  εφημερίδες του Νομού ως αναφορά τον τοπικό τύπο (ν. 3548/2007).Η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)www.agrinio.gr  στην διαδρομή : ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ►2018.Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο

14.Συμπληρωματικές πληροφορίες:Τα αναφερόμενα στην αρίθμ. Πρωτ.60823/19-12-2018 διακήρυξη  του διαγωνισμού και την υπ αριθ. 164 /20-11-2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τους όρους  των οποίων  πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

 

 

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ