skip to main content

27-11-2017, ΥΠΟΕΡΓΟ 6 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Γ ΦΑΣΗ ' ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ '

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                  Αγρίνιο ,  27/11/2017                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                      Αριθμ. Πρωτ.:  83331       

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει

ηλεκτρονικό , άνω των ορίων,  ανοικτό  διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του  Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές  για το υποέργο Νο 6: «Θεραπευτικός και ξενοδοχειακός  εξοπλισμός - Γ’ φάση» της Πράξης: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με την υπ’  αριθ. 1827/12-5-2016   απόφαση ένταξης  και έχει λάβει κωδικό MIS 5000951.

Αναθέτουσα  αρχή  είναι  ο Δήμος  Αγρινίου (Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 10 – ΤΚ 30131, Αγρίνιο, κωδ. NUTS: EL631) με αρμόδιο για πληροφορίες: Σταύρου Δήμητρα, τηλ./fax: 2641360274/2641052543, e-mail: dagrpromithion@agrinio.gr.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια των παρακάτω  ομάδων  θεραπευτικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του προαναφερθέντος υποέργου:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΟΜΑΔΑ 1: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-SENSORY INTERGRATION-SOFT PLAY ROOM

CPV:37400000-2

10.855,28

109,00

2

ΟΜΑΔΑ 2: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

13.907,74

140,00

CPV:37000000-8

3

ΟΜΑΔΑ 3: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

CPV:37000000-8

1.458,00

15,00

4

ΟΜΑΔΑ 4: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

CPV:37420000-8

6.847,62

69,00

5

ΟΜΑΔΑ 5: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

CPV:37400000-2

1.416,00

15,00

6

ΟΜΑΔΑ 6: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ

CPV:37000000-8

1.950,00

20,00

7

ΟΜΑΔΑ 7: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

CPV:33190000-8

6.243,46

63,00

8

ΟΜΑΔΑ 8: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

CPV:37000000-8

3.735,66

38,00

9

ΟΜΑΔΑ 9:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

CPV:38653400-1

520,00

10,00

10

ΟΜΑΔΑ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

CPV:30213100-6

840,00

10,00

11

ΟΜΑΔΑ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΟΛYMHXAΝΗΜΑ COLOR LASER 

CPV:30121300-6

740,00

10,00

12

ΟΜΑΔΑ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Προτζέκτορας για χώρους Snoezelen (ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ) 

CPV:38652120-7

1.285,00

13,00

13

ΟΜΑΔΑ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Υλικά Δικτύων TV

CPV:32000000-3

757,9

10,00

14

ΟΜΑΔΑ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Μεταφορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού , ρύθμιση - παραμετροποίηση δικτύου και server κ.α.

CPV:51611100-9

2.000,00

20,00

15

ΟΜΑΔΑ: 10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CPV:39710000-2

19.263,95

193,00

 

ΣΥΝΟΛΑ

71.820,61

735,00

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών κάθε ομάδας αναφέρονται αναλυτικά στην αρίθμ. 22/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η  δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 89.057,56 Ευρώ με ΦΠΑ 24%,  θα βαρύνει τον  Κ.Α. 60-7341.002 του προϋπολογισμού του έτους 2017 και θα  καλυφθεί από  χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» μέσω της Σ.Α. ΕΠ 0011,  κωδ. Εναρίθμου: 2016ΕΠ000110023.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών ανά  Oμάδα, όπως αυτές αναφέρονται  παραπάνω,   πλην της  Ομάδας 9 για την οποία  ισχύει η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής  ανά είδος.

Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο των ειδών μίας ή περισσότερων Ομάδων πλην της Ομάδας 9 για την οποία μπορεί να κατατεθεί  προσφορά ανά είδος.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.   

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στο οποίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισμός  με  Συστημικό Αριθμό :46458.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9/1/2018 και ώρα 17:00:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις   27/11/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.cityofagrinio.gr  και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ► 2017

Επιπλέον  τα έγγραφα  της σύμβασης διατίθενται, άνευ  αντιτίμου, από το Τμήμα Προμηθειών  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά και Μαβίλη 6 - Αγρίνιο - 3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής  το ποσό της  οποίας  ανά Ομάδα  ή  είδος  για την  Ομάδα 9 αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις   15-1-2018 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στα σημεία που ορίζονται από την μελέτη και καθ' υπόδειξη της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου από το προσωπικό  του αναδόχου.

Κατά τα  λοιπά  ισχύουν τα αναφερόμενα στην   διακήρυξη  του διαγωνισμού , τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ