skip to main content

2-11-2017, Προμήθεια ειδών σίτισης γαι τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου .

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ      ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                              Αγρίνιο , 2/11/2017                                                                                     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ.:  76001                                                                                                                                                                                                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  προκηρύσσει 

ηλεκτρονικό , άνω των ορίων,  ανοικτό  διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του  Ν.4412/2016 , με σφραγισμένες προσφορές  για  την  προμήθεια   ειδών σίτισης   για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου , προϋπολογισμού  316.497,56 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 13% & 24% κατά περίπτωση .

Αναθέτουσα  αρχή  είναι  ο Δήμος  Αγρινίου (Ταχ. Δ/νση :Χαρ. Τρικούπη 10 –ΤΚ30131Αγρίνιο , EL631 ) με αρμόδιο για πληροφορίες  : Σταύρου Δήμητρα , τηλ./fax:2641360274 /2641052543 , e-mail: dagrpromithion@agrinio.gr

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια  των ειδών των παρακάτω   Τμημάτων  με τον αντίστοιχο  κωδικό ειδών (CPV)  :

ΟΜΑΔΑ 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

A/A

TMHMA

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

1

ΤΜΗΜΑ1 :  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- CPV 15000000-8)

1.784,33

35,69

2

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΛΑΙΑ  CPV:15411000-2

368,04

7,36

3

ΤΜΗΜΑ 3: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ - CPV15500000-3

735,83

14,72

4

ΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ / ΛΑΧΑΝΙΚΑ-            CPV:15000000-8

569,50

11,39

5

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  -CPV15110000-2 

1.568,66

31,37

6

ΤΜΗΜΑ 6 :  ΧΥΜΟΙ - CPV15900000-7

82,50

1,65

7

ΤΜΗΜΑ 7: ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΦΡΟΥΤΑ -ΛΑΧΑΝΙΚΑ)-  CPV:03220000-9

567,75

11,36

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 1:

5.676,61

113,53

ΟΜΑΔΑ 2:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

A/A

TMHMA

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

1

ΤΜΗΜΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ -CPV15000000-8

29.500,00

590,00

2

ΤΜΗΜΑ 2 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΣΠΡΙΑ -CPV15000000-8

18.400,00

368,00

3

ΤΜΗΜΑ 3 :  ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -CPV15000000-8

31.512,00

630,24

4

ΤΜΗΜΑ 4: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  -CPV:15511000-3

4.800,00

96,00

5

ΤΜΗΜΑ 5:  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ   CPV:15112130-6

24.800,00

496,00

6

ΤΜΗΜΑ 6:  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ -CPV:15113000-3

85.806,00

1.716,12

7

ΤΜΗΜΑ 7:  ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ  ΑΡΝΙ -       CPV:15115100-8

69.216,00

1.384,32

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 2:

264.034,00

5.280,68

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  &  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018

A/A

TMHMA

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

1

ΤΜΗΜΑ 1:ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - CPV:15000000-8

3.977,50

79,55

2

ΤΜΗΜΑ 2:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ –

CPV: 15811000-6

1.250,00

25,00

3

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΟΤΑ                                     

CPV:   15900000-7

720,00

14,40

4

ΤΜΗΜΑ 4  : ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ –

 CPV :15894400-5

2.250,00

45,00

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑΣ 3 :

8.197,50

163,95

 

  ΣΥΝΟΛΑ  ΟΜΑΔΩΝ 1-3

277.908,11

5.558,16


 

Οι τεχνικές   προδιαγραφές   και τα είδη  κάθε Τμήματος  αναφέρονται αναλυτικά  στην  αρίθμ.187/2017  Μελέτη    της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών.

Η  δαπάνη  ,  θα βαρύνει τον    προϋπολογισμό του  Δήμου  έτους 2017 και 2018  από  ίδια έσοδα του Δήμου  ( είδη  σίτισης   για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο   και  για  τις αποκριάτικες  εκδηλώσεις   και τις  εκδηλώσεις για τα  ΚΟΥΛΟΥΜΑ)   και από   χρηματοδότηση  του  Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020  ( είδη  σίτισης   για τον Ξενώνα  Φιλοξενίας  Γυναικών )  .

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής η οποία εκφράζεται ως :Α.  τη χαμηλότερη τιμή για  το σύνολο των  ειδών των Τμημάτων που αφορούν :  είδη παντοπωλείου- είδη αρτοποιείου –γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδη - ποτά, ,χυμοί)  και  Β.  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό (%) , για  το σύνολο των  ειδών των Τμημάτων που αφορούν :έλαια –είδη κρεοπωλείου-είδη οπωροπωλείου –κατεψυγμένα αλιεύματα  & λαχανικά ),  στη τιμή που προκύπτει από το  εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006,κατά την ημέρα παράδοσής τους . 

 Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο των ειδών  ενός ή περισσότερων  Τμημάτων.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  7/12/2017 και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις   2/11/2017  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της  διακήρυξης καταχωρείται  στο ΚΗΜΔΗΣ και η παρούσα   στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα  τα  έγγραφα της σύμβασης  από  την ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : www.cityofagrinio.gr  και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ► 2017

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.  

Για τη  συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται  εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό   το ποσό της  οποίας  ανά Τμήμα  αναφέρεται  στον παραπάνω πίνακα .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις  13/12/2017  και ώρα 10:00 π.μ.  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο χρόνος παράδοσης των  ειδών ορίζεται  σε   δέκα (10) ημέρες από την παραγγελία  σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου . Τα προς προμήθεια είδη , καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύς  των συμβάσεων,    θα παραδίδονται   τμηματικά ή στο σύνολό τους  ,  ανάλογα με τις  ανάγκες   των  Υπηρεσιών του Δήμου .

Κατά τα  λοιπά  ισχύουν  τα αναφερόμενα στην αρίθμ. πρωτ. 76001/2-11-2017 Διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

 

Ο    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ