skip to main content

12-7-2017,Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων & υποδομών Δήμου Αγρινίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ταξινόμηση κατά CPV: 31211000-8, 31680000-6, 44165100-5, 31600000-2, 31300000-9, 31524000-5, 31527200-8, 31532510-2, 31170000-8, 31681000-3, 31531000-7, 31522000-1, 31500000-1, 34928520-9.: Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων & υποδομών Δήμου Αγρινίου

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Αγρινίου, ΠΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30100, τηλ.2641360740, FAX:2641360738 

2.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631 

3.Κατηγορία, περιγραφή και προϋπολογισμός-υποδιαίρεση σε τμήματα -χρηματοδότηση προμήθειας: Η προμήθεια αφορά  Ηλεκτρολογικό Υλικό (Λαμπτήρες, Ασφάλειες, Φωτιστικά, Ακροκιβώτια, Διακόπτες, Καλώδια, Πίλλαρ, Ηλ. Πίνακες κ.λ.π.)  που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης & αποκατάστασης των δικτύων Δημοτικού Φωτισμού. Αναλυτικά τα είδη αναφέρονται στην  αρίθμ.108/23-5-2017 Μελέτη  για την  εν λόγω προμήθεια. Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 420.000,00 Ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 24%(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 338.709,68 ΦΠΑ : 81.290,32€).

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α - ΠΙΛΛΑΡ,ΠΙΝ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ,ΚΙΒΩΤΙΑ   31211000-8  3.510,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Β - ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 31211000-8 12.494,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Γ - ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ31680000-6 2.052,50 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Δ – ΣΩΛΗΝΕΣ 44165100-5 4.430,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Ε – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 31600000-2 4.563,60 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΚΑΛΩΔΙΑ-ΧΑΛΚΟΣ 31300000-9 23.401,50

ΟΜΑΔΑ Ζ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 31524000-5 7.670,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Η - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED 31527200-8 61.012,50 Ευρώ

ΟΜΑΔΑΘ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ31170000-8,31532510-2,31681000-3 22.308,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Ι - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  31531000-7 62.220,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Κ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 31531000-7 44.060,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Λ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 31531000-7 51.100,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Μ – ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ 31500000-1,31522000-1 23.887,50 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Ν - ΙΣΤΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ34928520-9 1.560,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Ξ - ΙΣΤΟΙ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 34928520-9 14.440,00 Ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας , ή ανά  ομάδα υλικών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ.20-6662.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017-2018 του Δήμου (Χρηματοδότηση από ανταποδοτικά έσοδα). Σχετικές η υπ’ αριθ.118/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ΑΑΥ Β- 563 /2017)

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της  Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού:Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Επίσης άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.agrinio.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου( Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: Α)  βάσει τιμής ανά Ομάδα Υλικών.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

8.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

9.Υποβολή των προσφορών- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση:Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/08/2017 και ώρα 17:00.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  θα πραγματοποιηθεί Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών , ήτοι στις 06/09/2017  και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αρίθμ.131 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

10.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε 2 % της ενδεικτικής δαπάνης με  Φ.Π.Α. των προσφερόμενων  ειδών. Συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό των 6.774.19 ευρώ αν κατατεθεί προσφορά για το σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι ήτοι 210 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού.

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

11.Προδικαστικές προσφυγές: Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του Ν.4412/2016, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. (άρθρο 345 παρ.1 του Ν.4412/2016)(άρθρο 1 του ΠΔ 39/2017). Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης.

12.Διάρκεια σύμβασης -  ειδικοί όροι εκτέλεσης :Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες (δύο χρόνια) από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δήμος έχει την δυνατότητα παράτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην υπ αριθ.108/23-5-2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

13.Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού :Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/07/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης  καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 42825/2017

Η Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα σε δύο οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών ως αναφορά τον εθνικό τύπο (άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ) και σε  μια εβδομαδιαία εφημερίδα και σε δύο ημερήσιες  εφημερίδες του Νομού ως αναφορά τον τοπικό τύπο (ν. 3548/2007).Η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)www.agrinio.gr  στην διαδρομή : ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ►2017.Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο

14.Συμπληρωματικέςπληροφορίες:Τα αναφερόμενα στην αρίθμ. πρωτ.47592/12-7-2017 διακήρυξη  του διαγωνισμού και την υπ αριθ.108/23-5-2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τους όρους  των οποίων  πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.