skip to main content

13-3-2017, Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τισ ανάγκες του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αγρίνιο,13/3/2017   

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                      Αρίθμ. Πρωτ.:15940                               

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

Πληροφορίες :Δ. Σταύρου

Τηλ.: 2641360274

E-mail:dagrpromithion@agrinio.gr                                                                                

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ:«Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για την κάλυψη των αναγκών του   Ξενώνα  φιλοξενίας  γυναικών  θυμάτων βίας».   

CPV15810000-9

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου, θα προσφύγει  στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32  του Ν. 4412/2016,  για την προμήθεια  ειδών αρτοποιείου για τις  ανάγκες  του  Ξενώνα   φιλοξενίας   κακοποιημένων   γυναικών,   ως εξής:

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια  των παρακάτω ειδών αρτοποιείου  για την κάλυψη των αναγκών του  Ξενώνα   φιλοξενίας   κακοποιημένων   γυναικών:

ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 6:ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ - CPV15810000-9

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

ΨΩΜΙ 

ΚΙΛΟ

200

1,59

318

41,34

359,34

13%

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6:

318

41,34

359,34

 

 

Αναλυτικά  οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται  στην  αρίθμ. 158/2016  Μελέτη  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ,  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας  πρόσκλησης.

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον προϋπολογισμού  έτους   2017   και  τον Κ.Α.  60-6654.002    και θα  καλυφθεί από  επιχορήγηση   ΕΣΠΑ-ΕΕΤΑΑ.

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ανάθεσης της προμήθειας θα γίνει με απόφαση τα του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα  με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.

Ανάδοχος κηρύσσεται αυτός του οποίου η προσφορά  είναι αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας   όπως  περιγράφεται παραπάνω . 

3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας ορίζεται  σε ένα έτος από την υπογραφή της .

4.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των τροφίμων   θα γίνει, τμηματικά ,στο  χώρο  του  Ξενώνα. 

5.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  θα κατατεθούν έως και την Δευτέρα  , 20/3/2017  και ώρα 11:00 π.μ, στο Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου  ( Παλαμά  & Μαβίλη 6-3ος όροφος  , τηλ. 2641360274  , FAX :2641052543 ).

6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις :

 α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,

β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

 γ. ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),

 ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο  Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου( Παλαμά και Μαβίλη 6,  ΤΚ 30131  Αγρίνιο -3 όροφος )  μέχρι την  προηγούμενη  ημέρα του διαγωνισμού .

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής  δικαιολογητικά και στοιχεία:

  1. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εάν συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
  2. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:

Α.Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.

Β. Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) στην οποία  να  αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, αντικείμενο - είδος διαγωνισμού) και να  δηλώνεται ότι:

α) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016),

β) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,

γ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,

δ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,

ε) δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία,

στ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,

η) δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

4. Τεχνική  περιγραφή  των προσφερόμενων ειδών   σύμφωνα με τις απαιτήσεις της  υπ’ αρίθ. 158/2016 Μελέτης  της Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών. 

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΜΕΙΟΔΟΤΗ   

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού).

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016).

            Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

-       οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),

-       οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),

-       ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ),

-       ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών,

-       σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

-      αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,

-      αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

-       σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,

-       σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν   και  έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία και οι κάτοχοι   του 3%  και άνω των  μετοχών της εταιρείας.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

 γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

9. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη αρίθμ. πρωτ. 1651/10-1-2017 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:17PROC005685153). 

                                                                 Ο    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΥΝΤΑΣ