skip to main content

13-2-2012, Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.

                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αγρίνιο , 10 / 2 /2012 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ.: 12898 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                                      

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της  προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων  και τη θέρμανση  των κτιρίων του Δήμου Αγρινίου .

 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Αγρινίου, Μαβίλη 6 και Παλαμά, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30100, τηλ.2641360274 , FAX:2641052543

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:09130000, 09210000.

Η προμήθεια αφορά καύσιμα και λιπαντικά  για την κίνηση των οχημάτων και τη θέρμανση των κτιρίων του Δήμου Αγρινίου .Αναλυτικά  οι τύποι αναφέρονται στις  αρίθμ. 84/2011 και 87/2011 Μελέτες   που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος  και Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται  σε 57.239,22Ευρώ  με ΦΠΑ 23%   για τα λιπαντικά και  σε  973.458,90Ευρώ  με Φ.Π.Α. 23% για τα καύσιμα για τη  θέρμανση και την κίνηση των οχημάτων .

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός , με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης για τα   καύσιμα το   μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής  πώλησης  κάθε  είδους καυσίμων  την ημέρα παράδοσή  του , όπως αυτή  προσδιορίζεται  από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων  του Υπουργείου  Οικονομίας ή το Τμ. Εμπορίου & Τουρισμού της  Π.Ε.  Αιτ/νίας της Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας και για τα λιπαντικά   τη χαμηλότερη τιμή  για το  σύνολο των ειδών όπως αυτά αναφέρονται στην αρίθμ. 87/2011  Τεχνική Έκθεση . 

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση της προμήθειας   θα διαρκέσει  για 12 μήνες από την  υπογραφή της.  Για τα καύσιμα  ο  Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει για 2 μήνες τη σύμβαση για την προμήθεια  καυσίμων  χωρίς υπέρβαση του  προϋπολογισμού  ή  να τη διακόψει σε  περίπτωση που   δημιουργήσει δικό του πρατήριο στις εγκαταστάσεις του.    

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη και τις τεχνικές  περιγραφές του διαγωνισμού από το  Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου(οδός Παλαμά & Μαβίλη  6 –3ος  όροφος,  τηλ.2641360274), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  www.agrinio.gr .

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά αναγνωρισμένα ημεδαπά και αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους. Ειδικά για τα καύσιμα οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις  σε απόσταση 10  χλμ. από την πόλη του Αγρινίου - έδρα του Δήμου Αγρινίου, προκειμένου να γίνεται γρήγορα και άμεσα ο ανεφοδιασμός των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά   για  μία , δύο ή και τις   τρεις ομάδες  της προμήθειας ( 1η ΟΜΑΔΑ :Πετρέλαιο θέρμανσης , 2η ΟΜΑΔΑ: Καύσιμα κίνησης οχημάτων  &  3η ΟΜΑΔΑ :Λιπαντικά).

7.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  στις  9 / 3 / 2012 ,ημέρα  Παρασκευή   και  από ώρα 10:00 πμ. ως  11:00 π.μ., στα Γραφεία της  Διεύθυνσης Οικον. Υπηρεσιών  ,οδός  Παλαμά & Μαβίλη  6 –2ος  όροφος .

β. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

γ. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει  στις 9 /3/2012  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  11:000π.μ.  στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ,από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου  που συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 6/12 απόφαση ΔΣ.

9.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε 5 % της ενδεικτικής δαπάνης με  Φ.Π.Α. των προσφερόμενων  ειδών.

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς την προβλεπόμενη έκπτωση και το Φ.Π.Α. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

10.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αναφερόμενα στην αρίθμ. πρωτ. 12898/10-2-2012 διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

11. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Π.Δ. 60/2007  (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) ,του Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  και του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

12.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού  θα σταλεί  για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 13/2/2012.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ,  σε δύο οικονομικές εφημερίδες, στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία  εφημερίδες του Νομού σύμφωνα με το Ν.3548/2007.Επίσης περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα www.agrinio.gr  και θα αποσταλεί σε επιμελητήρια και λοιπούς φορείς.

Τα  έξοδα δημοσίευσης  των  εφημερίδων  υπολογίζονται συνολικά σε 2.500,00Ευρώ περίπου (αρχική και επαναληπτική δημοσίευση ) και θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ