skip to main content

30-01-2013, Μίσθωση οχημάτων-μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΒΕΙΚΩ65-ΕΜΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αγρίνιο , 29-01-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                           Αριθμ. Πρωτ.: 10742

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                              

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της μίσθωσης οχημάτων-μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας του Δήμου για το 2013 .

 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Αγρινίου, Μαβίλη 6 και Παλαμά, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας:30100, τηλ.2641058468-2641360360, FAX:2641058968

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:43200000,43400000, 42400000

Ο διαγωνισμός αφορά στη μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων για την εκτέλεση των έργων αυτεπιστασίας του Δήμου Αγρινίου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών της εν λόγω μίσθωσης πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 15/21-1-2013 Μελέτη –Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 615.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση της μίσθωσης  θα έχει διάρκεια 10  μήνες από την υπογραφή της.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη και την τεχνική περιγραφή του διαγωνισμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου(οδός Παλαμά & Μαβίλη  6 – 1ος  όροφος,  τηλ.2641058468), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Γνώση της διακήρυξης  μπορούν να λάβουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  www.cityofagrinio.gr .

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο το τρέχον έτος του διαγωνισμού γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή αναγνωρισμένο σωματείο και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο της μελέτης ή ανά κατηγορία μηχανημάτων-οχημάτων.

7.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  στις  14/03/2013, ημέρα Πέμπτη και μέχρι τις 14:00, στα Γραφεία της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός  Παλαμά & Μαβίλη 6 – 1ος  όροφος .

β. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

γ. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει  στις 15/03/2013 και ώρα  10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου .

9.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2% επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των κατά περίπτωση προσφερόμενων ειδών και κατατίθεται για το σκοπό αυτό εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.Δ. του αυτού ύψους, ήτοι:

Μηχανικός εκσκαφέας (τσάπα περιστροφική) 1949,31€, Διαμορφωτής γαιών (γκρέιντερ) 3107,94€, Φορτωτής ›200ΗΡ 1171,58€, Φορτωτής (100-200)ΗΡ 701,10€, Φορτωτής (40-100)ΗΡ 355€, Φορτωτής (30-40)ΗΡ 253€, Εκσκαφέας με κουβά φόρτωσης τύπου JCB ή αναλόγου 1595,00€, Προωθητής γαιών (μπουλντόζα) τύπου Caterpillar D6 ή αναλόγου 517€, Προωθητής γαιών (μπουλντόζα) τύπου Caterpillar D7 ή αναλόγου 432€, Τηλεσκοπικός γερανός ή καλαθοφόρος 215€, Αυτοκινούμενος αναμικτήρας σκυροδέματος 724,00€, Περονοφόρος ανυψωτής βαρών 20,00€, Φορτηγό ανατρεπόμενο 10 τόνων 1259,00€.

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σε ποσοστό  5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως  και του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων, που αφορά η προσφορά του αναδόχου.  Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

10.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αναφερόμενα στην αρίθμ. πρωτ.. 10739/29-01-2012 προκήρυξη του διαγωνισμού.

11. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, Π.Δ. 60/2007  (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) ,του Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Ν. 3548/2007.

12.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 29/01/2012.

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί εφάπαξ στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε δυο οικονομικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων και στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, καθώς επίσης σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία Νομαρχιακές εφημερίδες  σύμφωνα με το Ν.3548/2007. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agrinio.gr  και θα αποσταλεί σε επιμελητήρια και λοιπούς φορείς.

 

 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ