skip to main content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης βενζίνης με υποκατάστατο μολύβδου L.R.P. ) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των του Νομικών Προσώπων έτους 2014-2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της  προμήθειας υγρών  καυσίμων  (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης βενζίνης με υποκατάστατο μολύβδου L.R.P. ) και λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου και των του  Νομικών Προσώπων έτους 2014-2015.

 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Αγρινίου, Παλαμά και Μαβίλη 6, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30100, τηλ.2641360257 , FAX:2641052543

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:09130000, 09210000.

Η προμήθεια αφορά καύσιμα (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης βενζίνης με υποκατάστατο μολύβδου L.R.P) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των του  Νομικών Προσώπων έτους 2014-2015.. Αναλυτικά τα είδη αναφέρονται στην  αρίθμ.43/2014 τεχνική περιγραφή για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών που συνέταξε η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται  σε 1.176.378,00 Ευρώ  με Φ.Π.Α. 23%

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός , με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης:

1)για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, το οποίο υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αιτωλ/νίας, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/14)

2)Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση της προμήθειας θα διαρκέσει από την  υπογραφή της και για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ο Δήμος έχει την δυνατότητα παράτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη και τις τεχνικές  περιγραφές του διαγωνισμού από το  Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου(οδός Παλαμά & Μαβίλη  6 –3ος  όροφος,  τηλ.2641360257), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  www.agrinio.gr .

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες (ενώσεις) προμηθευτών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η κοινοπραξία δεν απαιτείται να περιβληθεί συγκεκριμένο συστατικό τύπο.

2.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτοί που στερήθηκαν του δικαιώματος αυτού με δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.

3.Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.

4.Ειδικά για τα καύσιμα, λόγω της φύσης της προμήθειας, γίνονται δεκτά αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που έχουν άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και   οι υποψήφιοι πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπροσώπους με αντλία παροχής/ανεφοδιασμού υγρών καυσίμων κίνησης).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας , ή ανά  ομάδα καύσιμων και λιπαντικών η ανά υποομάδα της ΟΜΑΔΑΣ 6 και της ΟΜΑΔΑΣ 8. Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και όλες τις ποσότητες κάθε είδους της ομάδας και της υποομάδας, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής

(ΟΜΑΔΑ 1 : Πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη ΚΟΙΠΑ , ΟΜΑΔΑ 2: Πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη –(ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), ΟΜΑΔΑ 3: Πετρέλαιο θέρμανσης-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 4 : Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη – Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ΟΜΑΔΑ 5 : Πετρέλαιο θέρμανσης και Πετρέλαιο κίνησης - Κ.Ε.Δ.Α , ΟΜΑΔΑ 6 –ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1: Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) οχημάτων –μηχανημάτων Δήμου Αγρινίου, ΟΜΑΔΑ 6 –ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2: Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) για κολυμβητικές δεξαμενές ΔΑΚ Αγρινίου ΟΜΑΔΑ 6 –ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3: Πετρέλαιο θέρμανσης (Fuel oil) λοιπών εγκαταστάσεων ΔΑΚ Αγρινίου, ΟΜΑΔΑ 6 –ΥΠΟΟΜΑΔΑ 4: Πετρέλαιο θέρμανσης (Fuel oil) κτιρίων & εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου, ΟΜΑΔΑ 6 –ΥΠΟΟΜΑΔΑ 5: Αμόλυβδη βενζίνη και Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου (L.R.P.) οχημάτων –μηχανημάτων Δήμου Αγρινίου, ΟΜΑΔΑ 7: Λιπαντικά για ΚΕ ΔΗΠΕΘΕ, ΟΜΑΔΑ 8 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1:Λιπαντικα οχημάτων –μηχανημάτων Δήμου Αγρινίου ΟΜΑΔΑ 8 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2: Λιπαντικά μηχανημάτων (JCB) Δήμου Αγρινίου).

7.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  στις 14/ 7/2014 ,ημέρα Δευτέρα  και έως  ώρα 11:00 π.μ., στα Γραφεία της  Διεύθυνσης Οικον. Υπηρεσιών  ,οδός  Παλαμά & Μαβίλη  6 –3ος  όροφος .

β. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

γ. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει  στις 14/7/2014  ημέρα Δευτέρα και ώρα  11:00 π.μ.  στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ,από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου  που συγκροτήθηκε με την αρίθμ.20 /2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

9.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε 5 % της ενδεικτικής δαπάνης με  Φ.Π.Α. των προσφερόμενων  ειδών.

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς την προβλεπόμενη έκπτωση και το Φ.Π.Α. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

10.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αναφερόμενα στην αρίθμ. πρωτ. 40071/30-5-2014 διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

11. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Π.Δ. 60/2007  (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) ,του Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  και του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

12.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού  θα σταλεί  για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30/5/2014.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ,  σε δύο οικονομικές εφημερίδες, στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία  εφημερίδες του Νομού σύμφωνα με το Ν.3548/2007.Επίσης περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα www.agrinio.gr  και θα αποσταλεί σε επιμελητήρια και λοιπούς φορείς. Τα  έξοδα δημοσίευσης  των  εφημερίδων   (αρχική και επαναληπτική δημοσίευση ) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ