skip to main content

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: με σφραγισμένες προσφορές της προμήθειας ειδών σίτισης τμημάτων ΝΠΔΔ ΚΟΙ.ΠΑ. Δήμου Αγρινίου 2014-2015.

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Αγρινίου, Παλαμά και Μαβίλη 6, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30100, τηλ.2641360277 , FAX:2641052543

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV: 15612500-6

Η προμήθεια αφορά τμηματική προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9), για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «ΚΟΙ.Π.Α Δήμου  Αγρινίου». Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας ειδών αρτοποιείου ανέρχεται στο ποσό των 39.998,02 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%. Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, οι ποσότητες ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ του Δήμου και ύστερα από εντολή του υπευθύνου για την προμήθεια, αλλά χωρίς υπέρβαση του  προϋπολογισμού της μελέτης. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α.10-6481.001 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ 2014-2015 και

Αναλυτικά  τα είδη και οι προδιαγραφές τους  αναφέρονται στην αρίθμ.8/22-1-2014 Τεχνική Περιγραφή του Δήμου Αγρινίου , η οποία και  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ανοικτός διεθνής επαναληπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης για την κατηγορία 9: είδη αρτοποιείου,  τη χαμηλότερη τιμή (το συνολικό χαμηλότερο κόστος) .

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση της προμήθειας θα διαρκέσει από την  υπογραφή της και για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού του κάθε είδους τροφίμου που αναγράφεται στον  προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ του Δήμου και του Δήμου Αγρινίου.

Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για την Υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.   

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη και τις τεχνικές  περιγραφές του διαγωνισμού από το  Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου(οδός Παλαμά & Μαβίλη  6 –3ος  όροφος,  τηλ.2641360257-277), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  www.agrinio.gr .

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών.  

2.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο της  προμήθειας. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης της προμήθειας.

7.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  στις  2/6/2014 ,ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00 π.μ., στα Γραφεία της  Διεύθυνσης Οικον. Υπηρεσιών  ,οδός  Παλαμά & Μαβίλη  6 –3ος  όροφος .

β. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

γ. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Η αποσφράγιση των προσφορών  θα γίνει  στις 2/6/2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα  11:00 π.μ.  στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ,από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου  που συγκροτήθηκε με την αρίθμ.20/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

9.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε 5 % της ενδεικτικής δαπάνης με  Φ.Π.Α. .

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης  σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

10.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αναφερόμενα στην αρίθμ. πρωτ.28132/15-4-2014 διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

11. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Π.Δ. 60/2007  (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) ,του Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  και του Ν.3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

12.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού  εστάλει  για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 15-4-2014.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, σε δύο οικονομικές εφημερίδες, στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία  εφημερίδες του Νομού σύμφωνα με το Ν.3548/2007.Επίσης περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα www.agrinio.gr  και θα αποσταλεί σε επιμελητήρια και λοιπούς φορείς.

Τα  έξοδα δημοσίευσης  των  εφημερίδων  υπολογίζονται συνολικά περίπου σε 2.500,00 Ευρώ περίπου (αρχική και επαναληπτική δημοσίευση ) και θα βαρύνουν τον ανάδοχο.