skip to main content

27-11-2017, Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου Έτους 2018

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 σήμερα την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αγρινίου ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 76094/3-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστο-σελίδα του Δήμου.
Αφού διαπιστώθηκε ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι σε σύνολο 30 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Παπαναστασίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαναστασίου Γεώργιος (Δήμαρχος - Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Μπόκας Κωνσταντίνος (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας)
3. Κανάτας Δημήτριος (Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας)
4. Κοντογιάννης Γεώργιος ( Εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Πελοποννήσου και Δυτι-κής Στερεάς Ελλάδας)
5. Νταλιάνης Αργύριος (Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελ-λάδας και Βορειοδυτικής Πελοποννήσου – Παράρτημα Αγρινίου)
6. Ζήσογλου Παναγιώτης (Εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε-χνών και Εμπόρων Αιτωλοακαρνανίας)
7. Σκανδάλης Ευθύμιος (Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου «Ο Ερ-μής»)
8. Παπαθανάσης Παντελής (Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου)
9. Τσιτσέλης Ιωάννης (Εκπρόσωπος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αγρινίου)
10. Γερολυμάτος Γεράσιμος (Εκπρόσωπος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αγρινίου)
11. Αδάμης Σπυρίδων (Εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αγρινίου – Θέρμου «Κοσμάς ο Αιτωλός»)
12. Τσιρώνης Χρήστος (Εκπρόσωπος Συλλόγου Επαγγελματιών Εστίασης - Ανα-ψυχής και Ψυχαγωγίας Αγρινίου)
13. Τριαντάφυλλος Μιχάλης (Εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νο-μού Αιτωλοακαρνανίας)
14. Χήρας Θεόδωρος (Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Αγρινίου)
15. Κουτσούκη Αγγελική (Εκπρόσωπος Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου)
16. Μπελεβώνης Χρήστος (Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλυβίων)
17. Στεργίου Δημήτριος - Δημότης
18. Αθανασίου Χαρίλαος - Δημότης

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου
2. Εκπρόσωπος Ιστορικής - Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
3. Εκπρόσωπος Γ.Φ.Σ. Παναιτωλικός
4. Εκπρόσωπος Ένωσης Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας
5. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου
6. Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Αγρινίου
7. Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Καινουργίου
8. Αλάφη Αλεξάνδρα – Δημότισσα
9. Λάιου Δήμητρα – Δημότισσα
10. Τζανάκης Αντώνιος – Δημότης
11. Αρωνιάδας Γεράσιμος – Δημότης
12. Καλαντζή Αικατερίνη – Δημότισσα

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.
Στη συνεδρίαση παρέστη και η Γραμματέας της Επιτροπής, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, Μαρία Καρρά καθώς και ο Υπάλληλος του Τμήματος Παναγιώτης Ζωναράς για την τήρηση των πρακτικών.

Παρέστησαν επίσης:
  Ο κ. Μερμίγκης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος - Επικεφαλής της Δημοτι-κής Παράταξης «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ».
  Οι Αντιδήμαρχοι κ. Καλαντζής Κωνσταντίνος, Γκούντας Χρήστος, Φαρμάκης Ιωάννης, Γρίβας Ευθύμιος και Σαλμά Μαρία.
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης Βασίλειος.Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
  Οι υπηρεσιακοί παράγοντες: κ. Χατζηανέστης Στέφανος Διευθυντής Οικονο-μικών Υπηρεσιών, κ. Σαρδέλης Ανδρέας Διευθυντής Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, κα Ροντήρη Γεωργία Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και κ. Κοντογιάννης Νεκτάριος Υπάλληλος Διοικητικών Υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, ανέλυσε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και έθεσε υπ’ όψιν τους την υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Αγρινίου, καλώ-ντας εν συνεχεία τα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις από-ψεις τους.


Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου έτους 2018 ανά πηγή χρηματο-δότησης έχει ως εξής:

Α/Α
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΟΣΟ
1
ΠΔΕ
795.658,26 €
2
ΣΑΤΑ 2018
1.330.590,00 €
3
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
1.136.319,79 €
4
Χ.Υ ΙΔΙΑ
1.123.654,66 €
5
Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ
304.000,00 €
6
ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018 (ΠΥΡΟ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
143.784,00 €
7
ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2018
227.600,00 €
8
ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017 (ΠΥΡΟ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
143.784,00 €
9
AH ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ
10.531,00 €
10
ΕΣΠΑ-ΠΔΕ
9.484.315,81 €
11
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
29.276,58 €
12
Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
462.889,97 €
13
ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΔΕΥΑΑ
221.269,04 €
14
ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΔΕΗ
130.200,00 €
15
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗ
1.627,49 €
16
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
144.334,79 €
ΣΥΝΟΛΟ
15.689.835,39 €

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εξέφρασαν τις απόψεις τους οι κ. Κανάτας Δημήτριος, Μπόκας Κωνσταντίνος, Χήρας Θεόδωρος, Κοντογιάννης Γεώργιος και Αδάμης Σπυρίδων για να κλείσει την συζήτηση ο Δή-μαρχος.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης, μετά την ανωτέρω διαλογική συζήτηση, αφού έλα-βε υπ’ όψιν της όλα όσα εκτέθηκαν και αφού έκρινε, επί παρόντων 18 μελών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Γνωμοδοτεί θετικά για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2018.

 

Στο Αγρίνιο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα
Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε
σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74398/27-
10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε στα μέλη της,
σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 10
μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                               ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Παπαναστασίου Γεώργιος (Πρόεδρος)    Ουδείς
Γκρίζης Νικόλαος
Καλαντζής Κωνσταντίνος
Γκούντας Χρήστος
Αδάμης Σπυρίδων
Φαρμάκης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Μαρία
Σαλμά Μαρία
Γρίβας Ευθύμιος
Σαλακίδου Όλγα

Στην συνεδρίαση παρέστη και η Γραμματέας της Επιτροπής, Προϊσταμένη
του Τμήματος Υποστηρίξης Αιρετών Οργάνων, Μαρία Καρρά για τη τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος γ του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική
Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του».
Εν συνεχεία έθεσε υπ’ όψιν του Σώματος σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής η οποία αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, σας στέλνουμε
συνημμένα την πρόταση της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
63 παρ. δ και 266 παρ. 1 και 4 του Ν. 3852/2010.


Τα έργα που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Υπηρεσίας μας προέκυψαν από:
    Εισηγήσεις Τοπικών Συμβουλίων και Προέδρων Τ.Σ.
    Επείγουσες ανάγκες συντηρήσεων οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, διευθέτησης
ρεμάτων κ.λ.π.
    Νέα έργα και παρεμβάσεις στους τομείς οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού,
κυκλοφοριακού, κοινοχρήστων χώρων, αθλητισμού.
    Ανάγκες που απορρέουν από τις κατά νόμο αρμοδιότητες του Δήμου (παιδικές
χαρές, καθαίρεση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων κ.λ.π.).
    Αιτήματα πολιτών.

 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου έτους 2018 ανά πηγή χρηματοδότησης
έχει ως εξής:


Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1 ΠΔΕ 795.658,26 €
2 ΣΑΤΑ 2018 1.330.590,00 €
3 ΣΑΤΑ ΠΟΕ 1.136.319,79 €
4 Χ.Υ ΙΔΙΑ 1.123.654,66 €
5 Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ 304.000,00 €
6
ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 143.784,00 €
7 ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2018 227.600,00 €
8
ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 143.784,00 €
9 AH ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ 10.531,00 €
10 ΕΣΠΑ-ΠΔΕ 9.484.315,81 €
11 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 29.276,58 €
12 Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 462.889,97 €
13 ΕΣΟΔΟ ΑΠΌ ΔΕΥΑΑ 221.269,04 €
14 ΕΣΟΔΟ ΑΠΌ ΔΕΗ 130.200,00 €
15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗ 1.627,49 €
16
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 144.334,79 €
ΣΥΝΟΛΟ 15.689.835,39 €
».

Η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε
υπόψη της την κείμενη νομοθεσία, την πρόταση της Υπηρεσίας και αφού έκρινε,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α) Kαταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2018 το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου έτους 2018 ανά πηγή χρηματοδότησης
έχει ως εξής:
Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1 ΠΔΕ 795.658,26 €
2 ΣΑΤΑ 2018 1.330.590,00 €
3 ΣΑΤΑ ΠΟΕ 1.136.319,79 €
4 Χ.Υ ΙΔΙΑ 1.123.654,66 €
5 Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΟΣΚ 304.000,00 €
6
ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 143.784,00 €
7 ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2018 227.600,00 €
8
ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 143.784,00 €
9 AH ΒΑΣΙΛΙΩΤΙΚΑ 10.531,00 €
10 ΕΣΠΑ-ΠΔΕ 9.484.315,81 €
11 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 29.276,58 €
12 Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 462.889,97 €
13 ΕΣΟΔΟ ΑΠΌ ΔΕΥΑΑ 221.269,04 €
14 ΕΣΟΔΟ ΑΠΌ ΔΕΗ 130.200,00 €
15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗ 1.627,49 €
16
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 144.334,79 €
ΣΥΝΟΛΟ 15.689.835,39 €

Β) Διαβιβάζει στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης το Τεχνικό Πρόγραμμα
έτους 2018 προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 76
παράγραφος 2α του Ν. 3852/2012.

Γ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.