skip to main content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1 ,Π1.2 και Π1.3 της στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου”, με κωδικό MIS 5008976 με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

          Aγρίνιο    22-12-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ.

92765

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Ταχ. Δ/νση

Τ.Κ.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

:

 

:

:

:

Π.Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων

30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

26413 60726

26413 60738

ΠΡΟΣ:

 

κ. Παπακωνσταντίνο Δημήτριο

Μπαιμπά 24-  Αγρίνιο

Τ.Κ. 30132

         

                             26410 29001       

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1 ,Π1.2 και Π1.3 της στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου”, με κωδικό MIS 5008976 με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
 3. Τη με αριθμ.πρωτ. 2771/14-07-2017 (ΑΔΑ:ΨΑ5Ζ7Λ6-ΙΦΦ) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο:  «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση τεσσάρων (4) πράξεων της ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου» (κωδικός MIS: 5008976) στο Ε.Π. “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”.
 4. Την αριθμ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑΑ493/24-02-2017(ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
  1. Τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2017ΕΠ00110018
  2. Την αναγκαιότητα υποστήριξης της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου για την υλοποίηση της πράξης:«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση τεσσάρων (4) πράξεων της ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5008976) στο Ε.Π. “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”.
  3. Το αριθμ. 4092/19-10-2017 έγγραφο της Π.Δ.Ε/Ε.Υ.Δ.Ε.Π. με την κατάρτιση του καταλόγου των εγγεγραμμένων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών στην κατηγορία Β.2 του Μητρώου της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ για χρήση από το Δήμο Αγρινίου ως δικαιούχου της πράξης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση τεσσάρων (4) πράξεων της ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου» (κωδικός MIS: 5008976) στο Ε.Π. “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”,του Παπακωνσταντίνου Δημήτρη στην κατηγορία Β.2. Σύμβουλοι
  4. Την εξειδίκευση του αποδέκτη στο αντικείμενο.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Καλούμε τον Παπακωνσταντίνου Δημήτριο ,Αρχιτέκτων Μηχανικό, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα στην κατηγορία Β.2. Σύμβουλοι ,να υποβάλει προσφορά υλοποίησης της πράξης: «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1 ,Π1.2 και Π1.3  της στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου» 

 

Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη πράξης «Τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1 ,Π1.2 και Π1.3 της στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου  με κωδικό MIS 5008976».

Οι όροι, το αντικείμενο και οι προδιαγραφές του έργου έχουν ως εξής :

 

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης είναι η συνδρομή Εμπειρογνώμονα - ερευνητή  στις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου  στον σχεδιασμό, προετοιμασία και ωρίμανση των πράξεων Π1.1, Π1,2 και Π1,3 της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου. Οι πράξεις αυτές είναι:

 • Πράξη Π1.1: Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου πεζοδρόμων της πόλης
 • Πράξη Π1.2:  Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης
 • Πράξη Π1.3:  Ενίσχυση αστικού πρασίνου ΚΑΙ αστικού εξοπλισμού

 Οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν  τη δημιουργία νέων πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης, την μετατροπή οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων, τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων με χρήση κυρίως πρασίνου και την ενίσχυση και εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου στα ίχνη των παλαιών ρεμάτων και κατά μήκος του πράσινου δακτυλίου.

Ο Εμπειρογνώμονας -ερευνητής θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ειδικότητες Μηχανικών (Αρχιτέκτονα ή Αρχιτέκτονα τοπίου και Πολιτικού Μηχανικού) με αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός θα είναι ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Συμβούλου. Αντικείμενο του Εμπειρογνώμονα -ερευνητή θα είναι:

(α) ο έλεγχος των μελετών που εκπονούνται από τη Τεχνική Υπηρεσία ως προς το Υπολογιστικό μέρος και την επιλογή των κατάλληλων κατασκευαστικών λύσεων

(β) η  συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες επιλογών υλικών για τα ανωτέρω έργα  (προδιαγραφές  αστικού εξοπλισμού, δομικών υλικών, φυτοτεχνικού υλικού κ.λπ.).

(γ) η Σύνταξη των Σχεδίων σε ψηφιακή μορφή (Autocad)

(δ) η υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του Έργου στο στάδιο των προμετρήσεων.

 

2.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 

Το Εργο του Συμβούλιου Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνει τα παρακάτω παραδοτέα:

Προβλέπονται τα κάτωθι παραδοτέα από τον Ανάδοχο:

 

 • 1ο Παραδοτέο :Έκθεση εμπειρογνωμοσύνης – ελέγχου εκπονούμενων μελετών μέχρι τέλος εκπόνησης του Προγράμματος Β.Α.Α –Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση
 • 2ο  Παραδοτέο Προδιαγραφές  αστικού εξοπλισμού, δομικών υλικών , φυτοτεχνικού υλικού μέχρι  15-01-2018
 • 3ο  Παραδοτέο: Σχέδια μελετών σε ψηφιακή μορφή (Autocad) μεχρι 15-01-2018
 • 4ο  Παραδοτέο: Προμετρήσεις μέχρι 15-01-2018
 • 5ο  Παραδοτέο: Συγκεντρωτική Τελική Εκθεση Ενεργειών μέχρι 31-12-2018

 

Οι χρόνοι παράδοσης και το περιεχόμενο των ανωτέρω παραδοτέων εκ μέρους του Αναδόχου είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος της Περιφέρειας και τις οδηγίες της ΕΥΣΕ και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

 

Τα παραδοτέα του έργου θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 

Για την σύνταξη των Παραδοτέων ο  Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης καλείται να:

•        έχει λάβει υπόψη του τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή εθνικά πρότυπα που ενσωματώνουν σχετικές τεχνικές οδηγίες

•        μεριμνήσει για την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του κάθε Παραδοτέου

•        έχει διερευνήσει την σχετική αγορά με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις και η προτεινόμενη λύση να είναι η βέλτιστη από πλευράς τεχνικής, κόστους και χρόνου κατασκευής.

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε Δώδεκα  (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η διάρκεια του Έργου μπορεί να παραταθεί χρονικά, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου και της συνολικής αμοιβής. Η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή είτε κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας της σύμβασης, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και με αντίστοιχη ενημέρωση του αναδόχου, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης.

 

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ0011 με κωδικό  2017ΕΠ00110018 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020.

 

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιοσδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η καταβολή της αμοιβής  στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά  με την υποβολή των 2-3-4 παραδοτέων ,το 80% και με την υποβολή των 1 & 5 παραδοτέων το 20% , όπως θα εξειδικεύεται στη σχετική σύμβαση, αφού προσκομισθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και  δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και τη πληρωμή.

 

5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

2) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β’  της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

 

4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

 

5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

 

6.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η πρόσκληση όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου:  http://www.cityofagrinio.gr.

 

7.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου , Π.Ε.Ο. Αγρινίου-Ιωαννίνων, (Γραμματεία), μέχρι τη  22/.12/2017 από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., ενιαίο φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της προσφέρουσας.

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

 

8.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και τα περιεχόμενα του  φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και (γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» ο προσφέρων προσκομίζει κατά την υποβολή της προσφοράς τους:

 α) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει.

I. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου 

II. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος – μέλος εγκατάστασής τους.

III. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου. 

IV. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού προσώπου.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τον προσφέροντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

β)       Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του αρθρ 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), με την οποία θα δηλώνεται ότι: (α) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης των οποίων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα, (β) η υποβαλλόμενη

προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, (γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, (δ) σε περίπτωση ανάθεσης του έργου και πριν την υπογραφή της σύμβασης δεσμεύεται να προσκομίσει i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ii. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, iii. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και iv. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου « Τεχνική Προσφορά»

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
 • Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.
 • Ομάδα έργου.

 

 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της τιμής αναφοράς των τριάντα  πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

 

9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς  τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.

 

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα, θα εκδοθεί απόφαση ανάθεσης του έργου. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της θα κληθεί ο Ανάδοχος για υποβολή Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72του Ν.4412/2016, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής καθώς και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας προκήρυξης και τη διαπίστωση της εγκυρότητάς τους  θα κληθεί ο Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

 

11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για την παρακολούθηση και παραλαβή της αξιολόγησης και για την διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα αποτελείται από στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

[ (προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (TEΥΔ) ]

για τη διαδικασία της συγκρότησης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i] 

Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)

 

- Ονομασία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ν.Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28 / ΑΓΡΙΝΙΟ / ΝΕΑΠΟΛΗ

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

- Τηλέφωνο: 2641360726

- Ηλ. ταχυδρομείο:tsiligianni@agrinio.gr

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.cityofagrinio.gr

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι[ii] :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[iii]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση[iv]·

2.  δωροδοκία[v],[vi]·

3.  απάτη[vii]·

4.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες[viii]·

5.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[ix]·

6.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων[x].

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου[xi] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xii]

Εάν ναι, αναφέρετε[xiii]:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xiv]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[xv];

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν [xvi]:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

 Απάντηση:

 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[xvii], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[xviii]

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [xix]

[……][……][……]

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[xx] :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[xxi]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................]

-[.......................]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα[xxii];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

[.......................]

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[..........……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;          

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

 

Α: Καταλληλότητα

Καταλληλότητα

Απάντηση

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[xxiii]; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική πρόσκληση, είναι ο εξής :

 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

 

 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…]

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxiv], ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[xxv]:

 

 Επισυνάπτεται Κατάλογος (σε μορφή πίνακα) με συνοπτική περιγραφή υλοποιημένων έργων κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος έργου, επωνυμία Πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από: …..εως….), συμβατική αξία έργου, αντικείμενο του έργου, ρόλος του προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος), φάση ολοκλήρωσης του έργου (ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη)]

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες[xxvi], ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

 

[……..........................]

 

 

 

 

 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[xxvii].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της «Τροποποίησης / Επικαιροποίησης της Απόφασης για τη συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]  

 

 

 

 


[i]     Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

[ii]    Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[iii]   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[iv]   Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[v]    Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

[vi]   Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[vii]  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

[viii] Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[ix]   Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

[x]    Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

[xi]   Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

[xii]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xiii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xiv] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xv]  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[xvi] Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[xvii]          Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[xviii]         Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[xix] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xx]  . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxi] Άρθρο 73 παρ. 5.

[xxii]          Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

[xxiii]         . Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

 

[xxiv]         Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

[xxv]          Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

[xxvi]         Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

 

 

Αρχεία