skip to main content

03-11-2017, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΥΤΑ 2Ης ΔΕΝ Α/Τ/ΝΙΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2Ης Δ.Ε Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

 

 

 

Αντικείμενο:

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοδότηση:

 

 

 

Εκτιμώμενη αμοιβή:

 

 

 

«ΤEXΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε.»

 

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,

KAE:30-7413.001

 

 

66.278,00€

(με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)

 

 

Aγρίνιο

03/11/2017

Αρ. Πρωτ.

519...

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με Συνοπτικό Διαγωνισμό, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016:

1.         Αναθέτουσα Αρχή:        Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

                                               2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας

Προϊστάμενη Αρχή:        Η Ε.Ε του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

                                       Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας

Διευθ/σα Υπηρεσία:       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου.  

2.         Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων) σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου www.cityofagrinio.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τη Γραμματεία του Συνδέσμου: Χαριλάου Τρικούπη 12 (Στοά 1ος όροφος Γραφείου Συνδέσμου),ΤΚ 30100,Αγρινιο – Τηλ. 26410-21158  κινητό 6944767202 και πρώην  Δημαρχείο Στράτου (Στράτος Αγρινίου ) μέχρι και την 10-11-2017.

3.         Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Πρωην Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Στράτου   (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας).

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 15-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία θα ανοιχθούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

4.         Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26410-21158 φαξ επικοινωνίας 26410-21158, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:  Λιάλιος Θωμάς

5.         Αντικείμενο της Σύμβασης:

            Τίτλος μελέτης: «ΤEXΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε.Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»

Προεκτιμημένη αμοιβή: 53.450,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

 

CPV 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(€)

71000000-8

6

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

6 086.96

71322000-1

8

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

12 814.28

71321000-4

9

ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ

14 782.61

71311200-3

10

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2 887.20

71330000-0

13

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2 526.30

71351810-4

16

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

2 638.86

71323000-8

15

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)

4 742.05

ΣΥΝΟΛΟ

46 478.26

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

6 971.74

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

53 450.00

 

 

6.         Τόπος αντικειμένου μελέτης: :Κεντρική Ελλάδα (κωδικός NUTS: EL6), Νομός Αιτωλ/νίας / Δήμος Αγρινίου (κωδικός NUTS: EL631).

7.         Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής :

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

6

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α

8

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Β

9

ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ

Γ

10

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Β

13

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α

16

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Α

15

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)

Γ

 

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ή

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί δραστηριότητα αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

  • Για την κατηγορία μελέτης 6: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή  4ετούς εμπειρίας.
  • Για την κατηγορία μελέτης 8: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας.
  • Για την κατηγορία μελέτης 9: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας.
  • Για την κατηγορία μελέτης 10: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας.
  • Για την κατηγορία μελέτης 13: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας.
  • Για την κατηγορία μελέτης 16: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας.
  • Για την κατηγορία μελέτης 15: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας.

 

8.         Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις μήνες (3) μήνες.

9.         Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

10.        Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (παρ. 4 άρθρο 79 Ν. 4412/2016).

11.        Χρόνος ισχύος προσφορών: 13  μήνες.

12.        Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων.

13.        Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από Διευθύνουσα Υπηρεσία -ήτοι την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου - και εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ.38./2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου.

14.        Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αγρινίου, ΚΑΕ 30-7413.001

15.        Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την  Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου

 

Παρατήρηση: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03/11/2017 (Κωδικός ΑΔΑΜ: 17PROC002191462).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ