skip to main content

10/04/2008, Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγρινίου

 

«Εργαλείο» για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης της πόλης για τα επόμενα χρόνια χαρακτήρισε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου ο Δήμαρχος κ. Παύλος Μοσχολιός στην τοποθέτηση του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Τετάρτη 9 Απριλίου), όπου έγινε η παρουσίαση του Στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Παράλληλα ο κ. Μοσχολιός τόνισε ότι από εδώ και στο εξής αρχίζει διαβούλευση με τις παρατάξεις, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών επί του σχεδίου του Στρατηγικού σχεδιασμού.

Η πόλη πρέπει να εξελίσσεται και να σχεδιάζει την ανάπτυξή της λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στον οικονομικό, κοινωνικό και χωροταξικό σχεδιασμό ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου.

«Θέλουμε λοιπόν μέσα από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα να σχεδιάσουμε την πόλη μας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι μια πόλη η οποία θα μπορεί να ζήσει αφενός μεν ο Αγρινιώτης σε ένα ολοκληρωμένο Αστικό συγκρότημα με καλές συνθήκες ποιότητας ζωής μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, αφετέρου δε να είναι μια πόλη έτοιμη με υπηρεσίες και υποδομές. Μία πόλη που θα μπορεί να κρατήσει τις ήδη υπάρχουσες Επιχειρήσεις και θα είναι ελκυστική σε νέους επιχειρηματίες.

Οραματιζόμαστε μια πόλη η οποία δεν θα έχει μόνο χωροταξικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αλλά μια πόλη που θα μπορεί να έχει σχεδιασμό στα ζητήματα πρόνοιας, αθλητισμού, παιδείας, πολιτισμού και γενικότερα στα ζητήματα που συνθέτουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Στόχος μας είναι η πόλη μέσα από την αστική της ολοκλήρωση να αναβαθμιστεί ως πόλη αγορά και να αποτελέσει τον τρίτο αναπτυξιακό πόλο στην Δυτική Ελλάδα μετά την Πάτρα και τα Ιωάννινα, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και υποδομές.

 

 

Μετά την διαβούλευση και την κατάθεση προτάσεων από τους φορείς και τους πολίτες θα ακολουθήσει ο τετραετής Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ο Οικονομικός προγραμματισμός.

Με το Επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και των Επιχειρήσεων του ενώ παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Αγρινίου ξεκινά από τη βασική αρχή ότι οι κάτοικοι της πόλης πρέπει να ζουν σε μία πόλη βιώσιμη, συμφιλιωμένοι με τις πραγματικότητές της, σε μία πόλη που να μην δυσανασχετούν κατοικώντας σε αυτήν και θέτει τέσσερις γενικούς στόχους.

Ο πρώτος γενικός στόχος είναι η «βελτίωση της λειτουργικής ενότητας της πόλης και των συνθηκών διαβίωσης και εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών της».

Ο γενικός Στόχος 1 περιλαμβάνει ως επιμέρους στόχους:

- Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης και αναψυχής.

- περιβαλλοντικές πολιτικές, τις οποίες χρειάζεται ο Δήμος για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, (στη διαχείριση των Υδατικών Πόρων - Λυμάτων, στη διαχείριση των Απορριμμάτων, στην προστασία - αποκατάσταση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος)

- κυκλοφοριακές παρεμβάσεις - αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης, και

- αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών

 

Ο δεύτερος γενικός στόχος είναι η «προώθηση της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού».

Ο γενικός Στόχος 2 περιλαμβάνει ως επιμέρους στόχους:

- κοινωνικές - πολιτιστικές - αθλητικές δράσεις, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των συνθηκών του Δήμου,

- αντιμετώπιση προβλημάτων ειδικών κατηγοριών πληθυσμού,

- ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και προστασία κοινωνικών ομάδων οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού,

- προώθηση πολιτικών για να διασφαλισθεί η ποιότητα της υγείας του πληθυσμού,

- προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη σύγχρονων θεσμών πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης,

- βελτίωση των υποδομών παιδείας (Πανεπιστήμιο, σχολικά κτίρια κλπ)

- ανάπτυξη αθλητικών υποδομών.

 

Ο τρίτος γενικός στόχος είναι η «προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας και υποστήριξη μετεξέλιξης προς την κοινωνία της γνώσης, με παράλληλα ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού».

Ο γενικός Στόχος 3 περιλαμβάνει ως επιμέρους στόχους:

- προώθηση της απασχόλησης και την επιχειρηματικότητας στο Δήμο, με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση και τις επικρατούσες γενικές συνθήκες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αγρινίου και των ΔΔ που συνολικά τον συνθέτουν,

- ενίσχυση της ποιοτικής και βιώσιμης επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών ποιότητας και προστιθέμενης αξίας,

- αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την αναβάθμιση των θεσμών και υποδομών που υποστηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και την προστασία του καταναλωτή,

- κάλυψη του ελλείμματος σε έρευνα και καινοτομία μέσω της σύνδεσης της με την παραγωγική διαδικασία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,

- ανάδειξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής διάστασης του τομέα του αθλητισμού και πολιτισμού,

- προώθηση του τουρισμού

- εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

Ο τέταρτος γενικός στόχος είναι η «ψηφιακή σύγκλιση και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου».

Ο γενικός Στόχος 4 περιλαμβάνει ως επιμέρους στόχους:

- αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να δημιουργηθεί μια ανοιχτή κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής.

- βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου με επιμέρους ενέργειες οι οποίες επιδιώκουν μία πολιτοκεντρική αποτελεσματική και ευέλικτη διοίκηση.

 

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθεί να υλοποιηθούν μέσω έξι αξόνων προτεραιότητας, ο καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει συγκεκριμένα Μέτρα και Δράσεις.

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής και κάλυψη των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών με έμφαση: α. στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, β. στη Συλλογή -Διάθεση Λυμάτων, γ. στη Αποκομιδή -Διαχείριση Απορριμμάτων, δ. στην προστασία του Περιβάλλοντος, ε. οδικά έργα, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, κ.λ.π.

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: Παιδεία, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που ανήκουν στον Δήμο και στην αξιοποίηση των Δημοτικών Κτιρίων για συναφείς δραστηριότητες. Πολιτισμός, με αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου ώστε να διαμορφωθεί πολιτιστική ταυτότητα υψηλού επιπέδου. Αθλητισμός, με ανάπτυξη αθλημάτων, δημιουργία σύγχρονων υποδομών και συνθηκών άθλησης για το κοινό.

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: Προώθηση Επιχειρηματικότητας - Ανάπτυξη - Απασχόληση, με έμφαση στην αξιοποίηση των προιόντων του Πρωτογενή Τομέα, στην Προβολή - Τουριστική Αξιοποίηση της περιοχής, και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης.

 

ΑΞΟΝΑΣ 4: Κοινωνική Μέριμνα - Προστασία Υγείας, με έμφαση σε δράσεις για την Τρίτη ηλικία, τις ευπαθείς ομάδες και την ενίσχυση των Υποδομών Υγείας.

 

ΑΞΟΝΑΣ 5: Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός - Αναδιάρθρωση Σχεδίων Πόλης - Επεκτάσεις Οικισμών, με έμφαση στη ριζική αναδιάρθρωση της πόλης του Αγρινίου που προβλέπει το νέο ΓΠΣ.

 

ΑΞΟΝΑΣ 6: Διοικητική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός - Αναδιάρθρωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, με έμφαση σ αναπτυξιακές δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος και συνεργασιών σε δημοτικό και διαδημοτικό επίπεδο.

 

Φωτογραφικό Υλικό