skip to main content

22/06/2006, Υποβολή Πρότασης της 'Τριχωνίδας ΑΕ' στην Κ.Π INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Π INTERREG III A - ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 

Μια νέα σελίδα επιχειρεί να ανοίξει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τριχωνίδα Α.Ε με την επιτυχή ολοκλήρωση και υποβολή μίας νέας πρότασης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 3.1. για την Αναβάθμιση στη διαχείριση Κοινών Οικοσυστημάτων, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A - ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ, Κατηγορία Πράξης Δ5: Δράσεις/ έργα διαχείρισης αστικών και αγροτικών λυμάτων σε παράκτιες περιοχές.

Η πρωτοβουλία αυτή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τριχωνίδα Α.Ε, παράλληλα με τις δράσεις που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα, επιβεβαιώνει την προσπάθειά του Προέδρου της και Δημάρχου Αγρινίου κου Θύμιου Σώκου καθώς και του Δ.Σ της εταιρείας για την προστασία της  ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Τριχωνίδας και την ανάδειξή της σε περιοχή υψηλής προσέλκυσης επισκεπτών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής και προωθώντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των εισοδημάτων των κατοίκων, την προώθηση της επιχειρηματικότητας, και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Σκοπός της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A - ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ, που επικεντρώνεται γεωγραφικά στις  διασυνοριακές περιφέρειες της Ελλάδας και της Ιταλίας, είναι η ενθάρρυνση - μέσα από τη διασυνοριακή συνεργασία - της αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξης των διασυνοριακών περιοχών των 2 χωρών και του Ευρωπαϊκού χώρου γενικότερα, ως μέσου για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών χωρών.

Στο παραπάνω πλαίσιο,  η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τριχωνίδα Α.Ε, υπέβαλε

πρόταση έργου με τίτλο «BIOUMICA Δημιουργία και ενεργοποίηση μιας σειράς επεξεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση της οργανικής ουσίας μέσω του compust»

            Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία «ιεραρχίας» για τη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 442/75 σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA στην Ιταλία και την Ελλάδα, καταλήγοντας στη δημιουργία υψηλής ποιότητας compost.

Η πρώτη ύλη για αυτή τη διαδικασία θα αποκτηθεί από τη συλλογή αποβλήτων ζωντανών οργανισμών σε ευαίσθητες περιοχές και η οποία αποτελείται από τα επονομαζόμενα αγροτικά απόβλητα (κόψιμο κλαδιών, κλαδέματα, και υποπροϊόντα της αγροτικής βιομηχανίας).

Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα σε ένα βιο- κοντέινερ υψηλής τεχνολογίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του οποίου κάθε παράμετρος βρίσκεται υπό αυστηρό και πλήρη έλεγχο.

Η διαδικασία θα σέβεται όλους τους περιβαλλοντικούς όρους των ευαίσθητων περιοχών. Το έργο θα αρχίσει στις αρχές του 2007 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2008 και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μεγάλα στάδια:

 1. έρευνα για τα οργανικά απόβλητα στην Ιταλία και στην Ελλάδα προκειμένου να προσδιοριστούν ποσοτικά τα αγροτικά απόβλητα σε κάθε περιοχή (Ιανουάριος- Απρίλιος 2007)
 2. Οργάνωση της συλλογής αποβλήτων στις προστατευόμενες περιοχές στην Ιταλία και στην Ελλάδα (Απρίλιος 2007 - Ιούλιος 2007)
 3. Έναρξη της διαδικασίας σε έναν υψηλής τεχνολογίας σταθμό ένα στην Ιταλία και ένα στην Ελλάδα (Απρίλιος 2007 - Αύγουστος 2007). Περισσότεροι κύκλοι παραγωγής θα είναι δυνατοί καθώς η πρώτη ύλη θα συλλέγεται και θα μεταφέρεται στο σταθμό. Πιθανόν τρεις κύκλοι παραγωγής θα λάβουν χώρα στη διάρκεια ζωής του έργου.
 4. Εφαρμογή του compost στην Ιταλία και την Ελλάδα σε φάρμες με διαφορετικές καλλιέργειες. (Σεπτέμβριος 2007 - Μάρτιος 2008)
 5. Συγκεκριμένη εκπαίδευση του τοπικού προσωπικού για το διαχωρισμό των αποβλήτων, τη διαδικασία και την εφαρμογή ( 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια Φεβρουάριο 2007 - Απρίλιο 2007; Φεβρουάριο 2008 - Απρίλιο 2008)
 6. Επικοινωνιακή καμπάνια και στρατηγική και διάδοση των αποτελεσμάτων σχετικά με το διαχωρισμό των αποβλήτων, την διαδικασία και την εφαρμογή (καθ' όλη τη διάρκεια του έργου)

Εταιρικό Σχήμα:

 • Δήμος Carovigno / Συντονιστής Εταίρος
 • Italy: Προστατευόμενη Περιοχή di Torre Gauceto (Brindisi)
 • Italy:   Αγρονομικό Ινστιτούτο (ΙΑΜΒ)
 • Greece : ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
 • Greece : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προϋπολογισμός Έργου: 860.000, 00 euros