skip to main content

25/10/2005, Ανακοίνωση των Νομικών Συμβούλων του Δήμου Αγρινίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την Ανάπλαση της Πλατείας Δημοκρατίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ   ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

 

 

Κυρίες & Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

 

Την 3/8/2005 συνεδρίασε η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου. Μεταξύ των προς συζήτηση θεμάτων ήταν και το θέμα «Εκδίκαση ένστασης - Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ». Ο φάκελος της υπόθεσης μαζί με το από 28/7/2005 πρακτικό ανοικτής δημοπρασίας της επιτροπής περιείχε τους φακέλους των συμμετεχόντων, την από 1/8/2005 ένσταση της Κ/Ξ Στ.Τζούρος-Δημ. Καραλής και την από 2/8/2005 εισήγηση της επιτροπής δημοπρασίας επί της ως άνω ενστάσεως. Κατά την συζήτηση εμφανίσθηκε και παρέθεσε τις απόψεις του και ο εκ των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό κ. Χρήστος Μπουρνάζος. Σημειώνεται ότι προσωρινός μειοδότης στην δημοπρασία, ανακηρύχθηκε από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, η Κ/Ξ Μπουρνάζος Χρήστος - Τζογάνης Δημ. Κατά την συνεδρίαση αυτή η άποψη του νομικού συμβούλου ήταν ότι η ένσταση της Κ/Ξ Τζούρος - Καραλής είχε ασκηθεί απαραδέκτως. Η συνεδρίαση διεκόπη για την επομένη έτσι ώστε να υποβληθεί αιτιολογημένη εισήγηση επί του θέματος του παραδεκτού της ενστάσεως. 

Κατά την συνεδρίαση της 4/8/2005 η συζήτηση του θέματος λόγω της σπουδαιότητος του έργου αναβλήθηκε κυρίως λόγω του ότι υπέπεσε στην αντίληψη της επιτροπής ότι υπήρχαν και άλλες παρατυπίες στον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Εδώ πρέπει να τονιστούν τα εξής, έτσι ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτό το νομικό υπόβαθρο της υπόθεσης, πράγμα που θα οδηγήσει στην πλήρη κατανόηση των πραγματικών περιστατικών, αφού μόνον η πλήρης και σαφής κατανόηση του κανόνων που διέπουν την συγκεκριμένη υπόθεση οδηγεί σε ορθή κρίση και όχι στην εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων:

α)Κατά το γραφείο των Νομικών Συμβούλων η ως άνω ένσταση είχε υποβληθεί απαραδέκτως (ΟλΣτΕ 1934/1999).

β)Κατά την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας «...η προϊσταμένη αρχή, η οποία, έχουσα την αρμοδιότητα εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, με την οποία ολοκληρούται η όλη σύνθετη διοικητική ενέργεια, δικαιούται ........ εν όψει και της αυστηρώς τυπικής διαδικασίας δημοπρατήσεως των δημοσίων έργων, να ερευνήσει και αυτεπαγγέλτως κατά το στάδιο τούτο την ύπαρξη παρατυπιών πέραν εκείνων που προβάλλονται διά των αντιρρήσεων (ΣτΕ 4052/1990 ΝοΒ 1992.758). Δηλαδή η Δημαρχιακή Επιτροπή έχει δικαίωμα να ερευνήσει και αυτεπάγγελτα τυχόν παρατυπίες και παραλείψεις της διαδικασίας ανεξάρτητα εάν αυτές έχουν προβληθεί ή όχι με ενστάσεις των ενδιαφερομένων.

γ) Σύμφωνα με την διάταξη της του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3262/2004 (νόμος Σουφλιά), η προϊστάμενη αρχή (εδώ η Δημαρχιακή Επιτροπή) έχει τη δυνατότητα εάν διαπιστώσει ότι εμφιλοχώρησαν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού μεταξύ των άλλων να διατάξει την επανάληψή της από το σημείο που συντελέστηκε το λάθος ή η παράλειψη.

Κατά την επόμενη συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής, η οποία έλαβε χώρα την 7/9/2005, επειδή πράγματι υπέπεσαν στην αντίληψη της δημαρχιακής επιτροπής παρατυπίες και παραλείψεις όσον αφορά την νομότυπη συμμετοχή διαφόρων εργοληπτών στην δημοπρασία αποφάσισε, υπό το πρίσμα  του ανωτέρω νομικού πλέγματος, να διατάξει την επανάληψη της Δημοπρασίας από το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών έτσι ώστε να αποτραπεί η συμμετοχή μη εχόντων δικαίωμα στο διαγωνισμό.

Ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι υπέπεσαν στην αντίληψη της Δ.Ε., μεταξύ άλλων τα εξής α)από τα λεγόμενα του κ. Χρήστου Μπουρνάζου ενώπιόν της κατά την συνεδρίαση της 3/8/2005, ότι ο κ. Μπουρνάζος είχε ανεκτέλεστο έργο το οποίο δεν είχε δηλώσει, ως είχε υποχρέωση  για να συμμετάσχει νομοτύπως στον διαγωνισμό,  β) από το από 5/8/2005 έγγραφο της Κ/Ξ Μπουρνάζος-Τζογάνης ότι η Κ/Ξ Τζούρος Καραλής είχε ανεκτέλεστα έργα τα οποία δεν είχε δηλώσει για να συμμετάσχει νομίμως στον διαγωνισμό, επίσης από έλεγχο του φακέλου της Κ/Ξ Στ.Τζούρος - Δημ Καραλής ότι ο κ. Τζούρος δεν προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση με περιεχόμενο ότι τα αντίγραφα των εγγράφων που προσκόμισε είναι ακριβή.

Ως εκ τούτου προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των δικαιολογητικών των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό η ΔΕ διέταξε την επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο στο οποίο παρατηρήθηκαν τα λάθη και οι παραλείψεις ήτοι αυτό του ελέγχου των δικαιολογητικών.

Η απόφαση της ΔΕ ελήφθη κατά πλειοψηφία με 4 ψήφους υπέρ μειοψηφούντος του κ. Λυμπουρίδη. Έχει ενδιαφέρον όμως να παρατεθεί τμήμα της εισηγήσεως της μειοψηφίας στην ως άνω απόφαση:

«....Αναγνωρίζω ότι στην συνέχεια υπέπεσαν από διάφορες πηγές στην αντίληψη των μελών της επιτροπής σοβαρές παρατυπίες της επιτροπής ελέγχου των φακέλων των υποψηφίων ένεκα των οποίων θα έπρεπε, ή οι ενδιαφερόμενοι να προσφύγουν στις νόμιμες διαδικασίες για να δικαιωθούν ή να επανελεγχτούν όλοι οι φάκελοι από την αρχή.  Όσον αφορά τον επανέλεγχο των φακέλων το θεώρησα σωστό αλλά το ίδιο θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει και για τους φακέλους που αφορούσαν το προηγούμενο έργο της δημοπρασίας για την πλατεία Δημάδη ...»

Επομένως και για τον μειοψηφούντα δημοτικό σύμβουλο κ. Δ. Λυμπουρίδη ορθά αναπέμφθηκε η υπόθεση για επανέλεγχο των δικαιολογητικών.

Η υπόθεση επέστρεψε στην επιτροπή Διαγωνισμού για επανέλεγχο.

Κατά της απόφασης αυτής η Κ/Ξ Μπουρνάζος - Τζογάνης προσέφυγε ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 του Ν. Αιτ/νιας ασκώντας την από 16/9/2005 προσφυγή της.

Η επιτροπή κατά πλειοψηφία, με την υπ' αριθ. 88/2005 απόφασή της  έκανε δεκτή την προσφυγή αυτή και ακύρωσε την ως άνω υπ' αριθ. 181/2005 απόφαση της ΔΕ. Η απόφαση αυτή δέχτηκε ότι η ΔΕ έχει το δικαίωμα να διατάξει την επανάληψη της δημοπρασίας  ακύρωσε όμως την απόφαση διότι κατά την άποψη της πλειοψηφίας της δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Η άποψη του Γραφείου μας είναι ότι η απόφαση της ΔΕ ήταν επαρκώς αιτιολογημένη αφού τόσον από το σώμα της όσον και από τα στοιχεία του φακέλου της προέκυπταν τα στοιχεία που αιτιολογούσαν την κρίση της ΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση μετά την  ακύρωση της απόφασης και παρά την λανθασμένη καθ' ημάς αιτιολογία της, ο Δήμος Αγρινίου είχε δικαίωμα ή να προσφύγει αρμοδίως κατά της απόφασης αυτής και να δικαιωθεί δικαστικώς (διότι συν τοις άλλοις η προσφυγή κατά της απόφασης αυτής είχε ασκηθεί απαραδέκτως, από την Κ/Ξ Μπουρνάζος Τζογάνης και όχι, όπως έπρεπε  από τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν την Κ/Ξ, πράγμα που η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 αντιπαρήλθε σιγή, χωρίς να εξετάσει την σχετική ένσταση του Δήμου) ή να επανέλθει με νέα απόφασή της και να κρίνει επί του Διαγωνισμού, αφού μετά την ακύρωση της απόφασης της ΔΕ, η διαδικασία του διαγωνισμού επανήλθε στο στάδιο πριν της έκδοσή της.

Πράγματι η ΔΕ κατά την συνεδρίαση της 11/10/2005, με την υπ' αριθ. 190/2005 απόφασή της, διέταξε την επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο στο οποίο παρατηρήθηκαν τα λάθη και οι παραλείψεις, ήτοι αυτό του ελέγχου των δικαιολογητικών, με αιτιολογία διατυπωμένη σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της επιτροπής του άρθρου 18.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι εν τω μεταξύ υπέπεσαν στην αντίληψη της επιτροπής και άλλες παρατυπίες κατά την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, π.χ. από έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 34595/11-10-2005 του κ. Χρήστου Μπουρνάζου προέκυψε ότι στον φάκελο της  Κ/Ξ Πανδρεμένος - Παπατρέχας δεν υπήρχε υπεύθυνη δήλωση ότι τα φωτοαντίγραφα που προσκόμισε ο κ. Κ. Παπατρέχας ήταν ακριβή. Επίσης ότι ο ίδιος εργολήπτης είχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο που δεν το είχε δηλώσει.

Μετά από όλα αυτά και προκειμένου να προφυλαχθεί το κύρος του διαγωνισμού και του Δήμου και  η ισονομία των συμμετεχόντων, να αποφευχθούν χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες και προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία όλοι όσοι έχουν πραγματικά δικαίωμα από τον νόμο η ΔΕ έλαβε την παραπάνω απόφαση, η οποία ελήφθη, όπως και οι προηγούμενες, μετά από εισηγήσεις του γραφείου των νομικών συμβούλων περί του νομικού τους υποβάθρου.

Έχουμε λοιπόν την εντύπωση ότι αν είχε ζητηθεί ενημέρωση από το γραφείο μας για την υπόθεση της Πλ. Δημοκρατίας θα είχαν αποφευχθεί οι έντονες δημόσιες αντιπαραθέσεις, οι οποίες πλήττουν το κύρος των θεσμών του Δήμου μας και δημιουργούν προβληματισμό στους πολίτες για την λειτουργία τους.

Εν κατακλείδει σας υπενθυμίζουμε ότι το γραφείο των νομικών συμβούλων του Δήμου Αγρινίου, το οποίο, όπως όλοι γνωρίζετε δεν έχει ούτε κομματική ούτε παραταξιακή συγκρότηση, είναι πάντα ανοικτό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και τους πολίτες για ενημέρωση επί θεμάτων των δημοσίων διαδικασιών του Δήμου διότι πιστεύουμε ότι η ορθή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση αποτελεί την βάση της ορθής κρίσης.

Με τιμή

Οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγρινίου

Ιωάννης Ν. Μιμμής                                Ανδρέας Β. Γεωργίου